Onderbouwd met data: Steden ondersteunen met slimme klimaatdata ⚡

Climate Action 8 min read , November 3, 2020
  • Data updates handmatig controleren hoort tot het verleden. Wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, trekt Futureproofed deze automatisch naar het platform. Op deze manier kunnen stadsambtenaren er zeker van zijn dat ze met de best beschikbare gegevens werken. Geloofwaardige stedelijke klimaatdata zijn cruciaal voor stadsteams om effectief te kunnen plannen, maar het is moeilijk om betrouwbare en bruikbare gegevens te vinden (en die gegevens te centraliseren binnen één bron).
  • Niet alle gegevensbronnen zijn gelijk. We duiken dieper in de kwaliteit van de data die we moeten verzamelen en waar we die kunnen vinden.
  • Data-gedreven tools spelen een essentiële rol in het helpen van steden bij het aansturen van klimaatactie.
onderbouwd klimaatdata

Onze steden zijn verantwoordelijk voor meer dan 70% van de CO2-uitstoot in de wereld. Het verminderen van die uitstoot zal een enorme opgave zijn, maar het biedt ook een grote kans om onze steden te transformeren. Als er op een intelligente manier wordt geïnvesteerd in maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, kunnen steden profiteren van veel extra maatschappelijke voordelen, waardoor de leefbaarheid van de stad voor de burgers wordt vergroot. Een data-gestuurd klimaatactieplan is de sleutel tot de transformatie van de stad. Maar het is ingewikkeld om betrouwbare en nauwkeurige klimaatdata te krijgen om de stadsteams te helpen hun plan goed te structureren.

Klimaatdata vinden is niet simpel 💻

Data is een veelvoorkomend obstakel dat stadsteams moeten overwinnen bij het vinden van kwaliteitsvolle, relevante en regionale data ter ondersteuning van het klimaatactieplan van hun stad.

Kwalitatieve data vinden

De data die nodig zijn voor een klimaatactieplan kunnen een breed toepassingsgebied hebben. Duidelijke voorbeelden van klimaatdata zijn: statistieken over de koolstofuitstoot of het energieverbruik. Die data worden gebruikt om de rol van schone energie of energie-efficiëntie in een klimaatactieplan te beoordelen. Deze data is meestal vrij nauwkeurig en wordt jaarlijks gemeten of verzameld. Minder voor de hand liggende voorbeelden van data zijn voedselverspilling of recycleer niveaus voor een bepaalde stad of regio. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren of het nuttig zou zijn om milieu bewustzijnscampagnes rond afval en recycling te voeren. Maar het kan moeilijk zijn om aan kwaliteitsgegevens voor deze maatregelen te komen. Die zouden bijvoorbeeld gebaseerd kunnen zijn op kleine enquêtes onder huishoudens met een laag participatieniveau.

Relevante data vinden

Het gevarieerde karakter van data kan het werk van een stadsteam bemoeilijken. De tijd die nodig is om alle datasets die relevant zijn voor hun klimaatactieplan te onderzoeken, is onbetaalbaar. En het is onwaarschijnlijk dat een stad alle middelen heeft om de taak effectief uit te voeren. Bovendien zijn datasets meestal heel uitgebreid, dus het vinden van relevante en waardevolle data is als het vinden van een naald in een hooiberg.

Regionale data vinden

Een andere uitdaging doet zich voor wanneer granulaire data niet beschikbaar zijn en er kwalitatieve aannames nodig zijn. Zo is bijvoorbeeld het grootste deel van het energieverbruik in een stad afkomstig van particulieren, via particulier vervoer, en van huishoudens. Granulaire data over het energieverbruik van particulieren zijn over het algemeen niet beschikbaar. Als dat wel het geval is, zorgt de omvang van de datasets ervoor dat het niet de moeite waard is om ze effectief te gebruiken. Meestal is de oplossing hiervoor het analyseren van steekproeven of het analyseren van nationale of mondiale bronnen om het verbruik van particulieren in te schatten. Bij deze aanpak wordt mogelijk geen rekening gehouden met regionale verschillen, dat kan leiden tot slechte schattingen en onnauwkeurige analyses.

De uitdaging van manuele data

Tijd is kostbaar, zeker als het gaat om klimaatactie. Veel officiële databronnen hebben echter een achterstand van 2 jaar of meer op het gebied van emissiegegevens. Dit maakt het voor stedelijke teams moeilijk om de impact van de klimaatmaatregelen die vandaag genomen moeten worden, in te schatten. Bovendien is er veel handmatig werk nodig om het klimaatplan van de stad up-to-date te houden met de laatste data.

Over het algemeen is het aan de ambtenaren van de stad om de methodologie voor het opstellen van een klimaatactieplan te bepalen. Een onderdeel van die taak is om te bepalen waar de klimaatdata moeten worden gebruikt en waar de aannames en/of steekproeven moeten worden gebruikt. Een meer granulaire aanpak zal meer tijd kosten, maar de stad heeft vaak niet de middelen of het budget om dit effectief te doen. Aan de andere kant bestaat het risico dat een aanpak op een hoger niveau met meerdere aannames een plan oplevert dat mogelijk onnauwkeurig is en uiteindelijk leidt tot hogere kosten voor de uitvoering van de klimaatmaatregelen in een stad.

Geloofwaardige data zijn belangrijk voor effectieve klimaatmaatregelen. Maar verlamd wachten tot er data beschikbaar is, is waarschijnlijk niet het beste idee. In plaats van tijd en middelen te besteden aan het zoeken naar de perfecte gegevens, stimuleren we het optimale gebruik van de beschikbare inzichten om actie te ondernemen. Dataverlamming is een van de te vermijden valkuilen, zoals we in een ander artikel onderzoeken.

klimaatdata

Waar geloofwaardige data vinden 📈

Steden kunnen verschillende soorten databronnen gebruiken om hun klimaatactieplan op te stellen. Er wordt prioriteit gegeven aan officiële overheidsdatabronnen om de betrouwbaarheid en standaardisatie in andere steden te garanderen. Voor algemene klimaatgegevens kan dit betekenen dat gebruik wordt gemaakt van platforms zoals Eurostat, de EEA, of het gegevensarchief van de Wereldbank.

Algemene klimaatdata zijn nuttig om mee te beginnen, maar idealiter moeten zoveel mogelijk lokale databronnen worden gebruikt. De meeste landen hebben een nationaal bureau voor statistiek waar gegevens op stads- of regionaal niveau worden verstrekt, maar er zijn ook veel andere bronnen die nuttige gegevens kunnen opleveren.

Hier is een voorbeeld: Hoe kan men betrouwbare data vinden voor de vermindering van de koolstofemissies?

Laten we voor meer details even een voorbeeld bekijken. Hoe stellen we een doelstelling op voor de algemene vermindering van de stedelijke koolstofuitstoot? Daartoe zouden de emissies van de woonsector, het openbaar en particulier vervoer, de tertiaire sector en de gemeentelijke gebouwen moeten worden gekwantificeerd. De volgende lijst bevat details over elk van deze sectoren en over de plaats waar de data voor specifieke steden kunnen worden verkregen, indien ze beschikbaar zijn:
Huishoudens (elektriciteit en verwarming) - Emissiegegevens zouden kunnen worden gekwantificeerd op basis van een mix van nationale volkstellingsgegevens, een energiebeoordelingsregister voor gebouwen en nationale energiestatistieken.
Transport (openbaar en particulier) - De emissies van particulier vervoer zouden kunnen worden beoordeeld aan de hand van een mix van nationale vervoersstatistieken en motorbelastingregisters. De gegevens van het openbaar vervoer zouden gemakkelijker beschikbaar moeten zijn, aangezien het brandstofverbruik gewoonlijk door de maatschappijen wordt opgevolgd.
Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) - De emissies van KMO's zouden kunnen worden gekwantificeerd aan de hand van nationale energiebeoordelingsregisters voor commerciële gebouwen, vastgoedbelastingregisters en directe gegevens over energie van nutsbedrijven.
Gebouwen van lokale overheden - Emissiegegevens van de eigen gebouwen van een gemeente worden waarschijnlijk met een hoge mate van korrelgrootte gevolgd via energiemeters en monitoring van het brandstofverbruik.

Dit zijn slechts enkele van de databronnen die kunnen worden gebruikt bij het opstellen van een klimaatactieplan voor een stad. Het is niet altijd gemakkelijk om toegang te krijgen tot deze data, aangezien sommige gegevens vertrouwelijk zijn en informatie uit openbare bronnen moeilijk te vinden en te interpreteren kan zijn. Wat publieke data betreft, kunnen gegevens uit verschillende bronnen komen, zoals databureaus, energieagentschappen, transportagentschappen, regelgevende instanties, lokale elektriciteits- en gasbedrijven, etc. De omvang van de bronnen die moeten worden uitgeput om een effectief klimaatactieplan op te stellen, is talrijk. En ze uitspitten is tijdrovend. Bovendien is het niet altijd duidelijk welke data relevant en nodig zijn voor een bepaalde stad.

Een klimaatactietool overbrugt de uitdagingen ☀️

Het goede nieuws is dat er een groeiend aantal bedrijven zijn die geavanceerde instrumenten creëren om steden te helpen met het verzamelen van relevante gegevens. Maar ook hoe gemakkelijk een klimaatplan te ontwikkelen en hun klimaatdoelstellingen te monitoren en te bereiken. Deze digitale instrumenten worden gecreëerd om stadsambtenaren over de hele wereld te helpen effectievere en nauwkeurigere actieplannen voor de klimaatverandering op te stellen. En om deze plannen te gebruiken om de stadstransformatie te stimuleren.

FutureproofedCities is zo'n instrument. Een van de vele voordelen van deze tool is dat ze toegang geeft tot een database van lokale en nationale klimaatdatabronnen. Het platform haalt automatisch alle publieke databanken met klimaatgegevens naar één platform, zodat stadsteams hun plan kunnen analyseren en beoordelen. Het platform helpt ook bij het onderscheiden van gegevens volgens het inzichtelijke framework van Futureproofed. Hier vereenvoudigen we de gegevens door ze te groeperen als diagnose- of basisgegevens, meetgegevens of monitoringgegevens.

Het handmatig controleren van data updates behoort ook tot het verleden. Wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar zijn, trekt Futureproofed deze automatisch naar het platform. Op deze manier kunnen stadsambtenaren er zeker van zijn dat ze met de best beschikbare gegevens werken.

Learn how FutureproofedCities sources creditable data to support city teams in their climate action plan.

Futureproofed reduceert veel tijd die nodig was voor dataverzameling. De tijd die wordt bespaard door niet te filteren via eindeloze websites die naar betrouwbare gegevens zoeken, kan productiever worden besteed door zich te richten op de daadwerkelijke uitvoering van klimaatacties. Daarnaast is er een verminderd risico dat irrelevante of onnauwkeurige gegevens in de analyse van het plan terechtkomen.

Steden ondersteunen met slimme klimaatdata 🏙️

We hebben allemaal een plicht om bij te dragen aan de strijd tegen de klimaatverandering. Onze steden hebben een grote invloed op het klimaat - als overheden intelligente klimaatactieplannen kunnen opstellen en deze met succes kunnen uitvoeren, kunnen we de klimaatverandering terugdringen en onze steden ten goede transformeren. Onze reactie op de klimaatverandering kan de katalysator zijn voor het creëren van aantrekkelijkere, leefbaardere en schonere steden voor de toekomstige generaties.

De gecombineerde inspanning van duurzaamheidsmanagers, stadsplanners en stadsteams in alle steden ter wereld kan dit mogelijk maken, maar ze hebben goede data nodig, die gemakkelijk te verkrijgen zijn. Tools zoals FutureproofedCities kunnen de stadsteams helpen om de datakloof te overbruggen, geloofwaardige data sneller te verkrijgen en hun aandacht te richten op het in praktijk brengen van hun klimaatplan.


Antonio is de klimaatactie specialist van Futureproofed. Zijn expertise is onder andere onderzoek naar mitigatie- en adaptatiemaatregelen, stedelijke klimaatadaptatie, lokale klimaatgegevens en meer. Wanneer hij niet hard aan het werk is om steden te helpen duurzamer te worden, is hij te vinden op de fiets over de Vlaamse velden.


Schrijf je in voor de Futureproofed Nieuwsbrief 📬

Een nieuwsbrief voor ambitieuze stadsteams en burgemeesters die actie ondernemen op het gebied van klimaatverandering. Schrijf je in voor educatieve artikelen, tips voor klimaatactie, verhalen en inspiratie van ons Futureproofed team, direct afgeleverd in je inbox - één keer per maand.

Cities
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter