written by
Denise Jacobs

6 klimaatacties om je gemeente groener te maken

Climate Action Consultancy 4 min , April 18, 2019

Read this article in EnglishRead this article in Spanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s van dienst Milieu en Natuur die de voordelen van een ambitieus klimaatplan nog niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de gemeente Kampenhout.

Pak pen en papier en schrijf je favoriete acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Milieu en Natuur van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

⚠️ Slechte luchtkwaliteit en stofhinder

Afname van groen in de stad zorgt voor een verminderde CO2 opname. Effecten die we nu al zien zijn een slechtere luchtkwaliteit, uitdroging (van veengronden), meer bodemerosie en stofhinder.

🏆 Wat te doen als gemeente

Meer groen in je stad zorgt niet enkel voor meer CO2 opname, het is ook heel effectief bij onder andere hittebestrijding, tegengaan van erosie en het verbeteren van de luchtkwaliteit!

Schrijf voor elk thema de meest haalbare actie(s) op voor jouw gemeente 👇

1. Zet in op het creëren van meer natuur 🌱

 • Maak een inventaris van waardevolle natuur- en groengebieden en kleine landschapselementen in je gemeente (m.b.v. kaartmateriaal) en ontwikkel een groenstructuur- en inrichtingsplan voor deze gebieden en elementen.
 • Start een overleggroep met alle natuur actoren in jouw gemeente en maak samen een actieplan en biodiversiteitscharter op voor de natuur.
 • Organiseer publieke acties: plant een geboortebos aan, doe boomplantacties voor scholen, hou een dag van de biodiversiteit of een dag van het park, ...
 • Vorm betonnen pleinen om tot parkjes met bomen en struiken.
 • Geef subsidies aan privé-eigenaars om bos te planten en voor het herstel en aanplanting van hoogstamboomgaarden.

2. Zet in op ontsnipperen van natuur 🌲

 • Bekijk waar obstakels voor de natuur kunnen aangepakt worden; bv een ecoduct, paddentunnels, ...
 • Creëer stapstenen voor natuur (bv. poelen, kleine bossen,...) Bekijk ook met scholen, zorgcentra en bedrijven op welke manier zij een stapsteen kunnen worden (bv. een groene speelplaats, parking inruilen voor groen, ...)
 • Maak natuurverbindingen concreet die in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen zijn opgenomen.

3. Zet in op het beschermen van natuur en duurzaam natuurbeheer 🌼🐝

  • Stel een bermbeheerplan op (of actualiseer het huidige plan) en informeer de burgers over het ecologisch belang van wegbermen, waterlopen en andere kleine landschapselementen.
  • Neem maatregelen om het leefgebied van lokale soorten te versterken.
  • Voer een gemeentelijk bijenactieplan uit en stel een gemeentelijke imker aan.
  • Sluit natuurgebieden en parken af bij brandgevaar door hitte-, storm- of overstromingsgevaar. Hou ook het nood- en interventieplan voor natuur en bos up to date.
  • Neem maatregelen ter bescherming van de natuur bv. aanleggen van wandelpaden, afsluiten kwetsbare gebieden,...

4. Zet in op een betere luchtkwaliteit 🌫️

  • Zet in op het monitoren van de luchtkwaliteit in je gemeente (vb. via acties zoals Curieuzeneuzen) en gebruik de resultaten om knelpunten in kaart te brengen.
  • Neem maatregelen in het kader van smog of diffuse stofemissies bv. een oproep om geen hout te verbranden, invoeren snelheidsbeperking,...
  • Promoot de roetfilterpremie voor dieselauto's, de zero-emissiepremie, de subsidie voor ecologisch en veilig transport en de ecologiepremie plus.

5. Zet in op ruimte voor water 💦

  • Maak een hemelwaterplan op. Dit is een overzicht van waar en hoe het hemelwater afkomstig van wegen, pleinen,... kan worden geïnfiltreerd, gebufferd en afgevoerd.
  • Leg infiltratievelden of -stroken aan naast verharde oppervlakten zoals fietspaden, straten,...
  • Voorzie buffercapaciteit en infiltrerende infrastructuur zoals wadi's, grasbetontegels, waterpleinen,... bij de (her)aanleg van openbare domeinen.
  • Zorg voor waterverneveling (fontein, waterspeeltuin,...) voor verkoeling van publieke ruimten.
  • Geef bij de aanleg van noodzakelijke nieuwe parkeerplaatsen advies over het gebruik van waterdoorlatende verharding.

6. Zet in op klimaatbestendig waterbeheer en watergebruik

  • Maak een waterbeleids- en erosiebestrijdingsplan op en zorg voor de uitvoering ervan.
  • Leg indien nodig/relevant grasbufferstroken, aarden damconstructies en/of wachtbekkens aan om erosie tegen te gaan en water te bufferen.
  • Laat je begeleiden door VITO's kenniscentrum Water (Vlakwa), om te evolueren naar 'Water-Wise Cities'.
  • Promoot premies van Fluvius voor de installatie van een regenwaterput, een infiltratievoorziening, gescheiden afvoersysteem,...
  • Informeer inwoners over waterbewust bouwen en verbouwen en welke preventieve maatregelen ze kunnen nemen om schade te beperken of voorkomen bij overstroming.

👏 Klaar met je lijst? Leg een moment vast met de dienst Milieu en Natuur om je ideeën te bespreken. Succes!

Inzetten op Milieu en Natuur is belangrijk voor betere luchtkwaliteit en ontharding van je stad. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren. Via de publieke pagina kunnen ze communiceren met hun burgers.

💡 Ontdek zelf welke klimaatacties Kampenhout onderneemt voor Milieu en Natuur.

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere diensten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date.

Adaptation Government
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter