7 klimaatacties om de mobiliteit van je gemeente verbeteren

Climate Action Consultancy 3 min , April 11, 2019

Read this article in EnglishRead this article in Spanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s van dienst Mobiliteit die de voordelen van een ambitieus klimaatplan nog niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de stad Hasselt.

Pak pen en papier en schrijf je favoriete acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Mobiliteit van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

Welke problemen zien we vandaag? 

Het vervoer van goederen en personen brengt heel wat uitstoot met zich mee. Daarnaast kan extremer weer (hitte, overstroming, droogte…) leiden tot schade aan de infrastructuur en wegen, verlies van reizigerscomfort (vb. extreme hitte) of tot problemen met binnenscheepvaart (vb. te lage waterstand). 

Wat kan jij doen als gemeente? 

Duurzame mobiliteit is beter voor de gezondheid (meer beweging, minder uitlaatgassen, minder lawaaihinder), voor de verkeersveiligheid (minder kans op verkeersongevallen) en geeft meer beschikbare en aangenamere open ruimte.

Schrijf voor elk thema de meest haalbare actie(s) op voor jouw gemeente 👇

1. Zet in op een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsplan 🎯

 • Werk een visie uit en pas het gemeentelijk mobiliteitsplan aan met aandacht voor nieuwe, duurzame mobiliteitsvormen zoals elektrische fietsen, gedeelde wagens, elektrische wagens, ...
 • Stimuleer het STOP-principe (eerst stappen, dan trappen, vervolgens openbaar vervoer en dan pas personenvervoer).

2. Zet in op openbaar vervoer 🚆

 • Ga in gesprek met De Lijn en de NMBS over het aanbod aan openbaar vervoer.
 • Stimuleer het gebruik van het openbaar vervoer via een gratis bus-/treinabonnement voor jongeren en 65-plussers, gratis nachtbussen in het weekend, het invoeren van een derde betalersregeling, ...

3. Zet in op stappen en trappen 🚴‍♂️

 • Stimuleer het gebruik van de fiets door bv. het aanbieden van deelfietsen, het organiseren van een groepsaanbod fietsleasing, gratis graveersessies, ...
 • Maak ruimte voor diverse fietsvormen zoals bakfietsen, speed pedelecs (snelle elektrische fietsen), ...
 • Maak de gemeente fietsvriendelijker door bv. de uitbouw van een functioneel en recreatief fietsroutenetwerk, de aanleg van fietspaden en-snelwegen, fietsstraten, fietsoversteekplaatsen, het inrichten van voldoende fietsenstallingen, ...
 • Maak de gemeente voetgangersvriendelijk door bv. het inventariseren en (her)openen van trage wegen.

4. Zet in op doordacht gebruik van gemotoriseerd vervoer 🚑

 • Maak werk van een autoluwe binnenstad door bv. de uitbouw van Park & Ride, aan de rand van de stad, een wijkcirculatieplan, een dynamisch parkeergeleidingssysteem, carpoolparkings,...
 • Stimuleer autodelen bv. via het parkeerbeleid, subsidies lidmaatschap, een infoavond, ...
 • Stimuleer het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen door het invoeren van een lage-emissiezone (LEZ), het installeren van laadpalen, het aanbieden van een testrit, het promoten van de zero-emissiepremie, ...
 • Focus op een duurzame en slimme stedelijke distributie.

5. Zet in op klimaatvriendelijke infrastructuur 🛣

 • Zorg voor conflictvrije kruispunten.
 • Geef advies over klimaatgerichte aanpassingen aan de wegeninfrastructuur zoals het aanleggen van waterberging onder wegen.
 • Geef bij de aanleg van noodzakelijke nieuwe parkeerplaatsen advies voor het gebruik van een waterdoorlatende verharding.
 • Ga voor groene bermen langs wegenis, (half)onverharde voetpaden, groene binnenruimte op rotondes of middenvak, beperk waar mogelijk de breedte van wegenis, ...

6. Zet in op duurzaam woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen 🏆

 • Overleg met grote werkgevers in uw gemeente en stimuleer hen hierop in te zetten.
 • Organiseer een campagne rond duurzame mobiliteit i.s.m. de scholen, lokale handelaars, ...
 • Richt een schoolstraat in de schoolomgeving in en ondersteun scholen bij de opmaak van schoolbereikbaarheidskaarten.

7. Zet in op de voorbeeldfunctie van je gemeentelijke vloot 🚗

 • Stimuleer het eigen personeel voor duurzaam woon-werkverkeer door o.a. gratis abonnement voor openbaar vervoer, fietsvergoeding, fietsleasing, gratis lidmaatschap autodelen, ...
 • Zorg voor voldoende voorzieningen voor fietsers aan je gemeentelijke gebouwen. Zowel voor personeel als bezoekers.
 • Voorzie naast dienstwagens ook (elektrische) dienstfietsen.
 • Kies voor elektrische/hybride dienstwagens.
 • Deel je dienstwagens.
 • Voorzie elektrische laadpalen aan je gebouwen.

👏 Klaar met je lijst? Leg een moment vast met de dienst Mobiliteit om je ideeën te bespreken. Succes!

Inzetten op Mobiliteit is belangrijk voor de gezondheid en verkeersveiligheid in je stad. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren en deze te communiceren met hun burgers.

💡 Ontdek zelf de klimaatacties die Hasselt onderneemt voor Mobiliteit op hun publieke pagina.

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere diensten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date.

Mobility
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter