Met deze 6 acties maak je de landbouw in je gemeente duurzamer

Climate Action Consultancy 3 min , May 16, 2019

Read this article in another language : EnglishFrenchSpanish

Provincie Limburg stelde een lijst op met concrete klimaatacties voor alle diensten. Heb jij nog collega’s van dienst Landbouw die de voordelen van een ambitieus klimaatplan nog niet kennen? Laat hen weten welke acties haalbaar zijn en hoe jullie gemeente er op elk vlak beter van wordt! 

🤫 Op het einde van het artikel vind je een link naar heel wat inspirerende acties van de stad Sint-Truiden.

Pak pen en papier en schrijf je favoriete acties op een lijstje. Neem je shortlist mee naar de dienst Landbouw van jouw gemeente en maak ze samen concreet!

⚠️ Bodem-degeneratie en torenhoge emissies

Wereldwijd komt 13% van de CO2 emissies van landbouw (WRI). Na energie dus de meest vervuilende sector. Die uitstoot komt van de veestapel, mestopslag, transport en de infrastructuur. Ook de bodem krijgt het zwaar te verduren door landbouw. Bodemerosie, bodemverdichting en verdroging zorgen voor verlies van landbouwgronden en mislukte oogsten.

🏆 Wat te doen als gemeente

Bewuste keuzes maken op vlak van landbouw kan de productiviteit verhogen terwijl de energiekosten dalen (denk maar aan het gebruik van hernieuwbare energie, energie-efficiënte landbouwmachines en het gebruik van pocketvergisters). Bovendien geef je je lokale economie een boost (korte keten) en ben je beter bestand tegen droogte en hitte (staldaken isoleren, bomen planten, ...).

Schrijf voor elk thema de meest haalbare actie(s) op voor jouw gemeente 👇

1. Creëer energiebesparende en klimaatvriendelijke maatregelen 🌍

 • Stimuleer de toepassing van hernieuwbare energie door het versoepelen van het vergunningsbeleid of door premies, groepsaankopen, collectieve aanpak, ...
 • Promoot en stimuleer pocketvergisters, kleinschalige biomassa-installaties.
 • Voorzie een premie voor energiezuinige aanpassingen van de infrastructuur of organiseer/ondersteun groepsaankopen.
 • Promoot energiebesparende en klimaatvriendelijke landbouwtechnieken via infodagen, uitwisselingsmomenten, ...

2. Promoot klimaatvriendelijke landbouwtechnieken 🌾

 • Ondersteun landbouwers die willen overschakelen op biologische landbouw.
 • Stimuleer de afzet van biologische landbouw en/of geïntegreerde landbouw van korte keten via de week van de biolandbouw, het samenbrengen van ketenpartijen, ...
 • Stimuleer koolstofarme landbouwtechnieken via bv. subsidies.
 • Organiseer een cursus biologische fruitteelt en biologische akkerbouw.
 • Schaf de belastingen op het uitbaten van automaten af voor landbouwers. Dit is in het voordeel van korte keten.
 • Stimuleer coöperatieven van streekeigen producten.
 • Promoot en voorzie ruimte voor collectieve stadslandbouw, zelfplukboerderijen, ...
 • Maak landbouwers bewust over de mogelijkheden van agroforestry (teeltsysteem waar op één perceel bomen en landbouw worden gecombineerd).
 • Dien een subsidieaanvraag in het kader van het Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma in.

3. Promoot duurzame landbouw en voeding 🥔🥕

 • Voer een promotiecampagne om minder vlees te eten (zoals donderdag veggiedag) en neem hieraan deel met het eigen personeel.
 • Integreer duurzame, lokale voeding zoals korte keten, bio, minder vlees, ... In het aankoopbeleid voor de eigen catering voor o.a. gemeentescholen, OCMW, kantine gemeentepersoneel, ...
 • Werk een lokale voedselstrategie uit.
 • Promoot streekeigen producten.

4. Ga erosie tegen 🌧️

 • Voer het erosiebestrijdingsplan uit en stel een erosiecoördinator aan.
 • Werk samen met landbouwers voor de realisatie van de niet-verplichte maatregelen om erosie tegen te gaan.
 • Sensibiliseer de landbouwers over het belang van de erosiebestrijdings-maatregelen en zet de hogere overheid (VLM) aan tot handhaving.

5. Creëer meer natuur 🌱🐝

 • Organiseer zaad- en bloembollenacties voor de verbetering van het stuifmeelaanbod voor de bijen.
 • Stel een stads- of gemeente-imker aan.
 • Geef een subsidie voor de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen zoals hagen en houtkanten.
 • Promoot de opmaak van een groenplan voor landbouwbedrijven.
 • Neem maatregelen op in pacht- en huurovereenkomsten van landbouwgronden in eigendom van de gemeente om natuurelementen (fauna en flora) te beschermen (natuur-inclusieve landbouw).

6. Wees voorbereid op noodsituaties 💥

 • Help de boeren bij het consulteren van het landbouwrampenfonds.
 • Wees je als gemeente bewust van het belang van de gemeente in het landbouwrampenfonds door bv. te zorgen voor een doordachte samenstelling van de schattingscommissie, het organiseren van infoavonden voor de landbouwers, ...
 • Monitor en informeer eigenaren van percelen over ziekten zoals bacterievuur, Little Cherry Virus, ...

👏 Klaar met je lijst? Leg een moment vast met de dienst Landbouw om je ideeën te bespreken. Succes!

Inzetten op Landbouw is belangrijk voor de bodemkwaliteit en veerkracht bij rampen en extreem weer. Maar andere stadsdiensten betrekken is minstens even belangrijk om van je stad een aangename woon- en werkplek te maken. 

In FutureproofedCities werken verschillende stadsdiensten samen in één online tool om meer klimaatactie te realiseren. Via de publieke pagina kunnen ze communiceren met hun burgers.

💡 Ontdek zelf welke klimaatacties Sint-Truiden onderneemt voor Landbouw .

(Bron: Provincie Limburg)

Benieuwd naar klimaatacties voor andere diensten? Schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief en blijf up to date.

Adaptation
Subscribe for articles, tips, stories, and inspiration by our Futureproofed team, delivered straight to your inbox — once a month.
Sign up for our newsletter